မဂၤလာပါ။ MyanmareLottery.com မွ ႀကိဳဆိုပါဧ။္ .... ျမန္မာ့ေအာင္ဘာေလ ထီဆုမ်ားကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ မွစ၍ ေျပာင္းလဲခဲ့ေသာေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္မ်ား myanmarelottery.com အေနျဖင့္ ၄င္းထီဆု အသစ္မ်ားအတြက္ တိုက္စစ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ျပသေပးရန္အတြက္ နည္းပညာ အခက္အခဲ ရွိသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လအတြက္ ထီေပါက္စဥ္အား အခ်ိန္မွီတင္ေပးႏိုင္ရန္ပ်က္ကြက္ခဲ့သည့္အတြက္ အႏူးအညႊတ္ ေတာင္းပန္ပါသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လအတြက္ ထီေပါက္စဥ္ကို ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လလယ္ ေနာက္ပိုင္းမွသာ ထုတ္လြင့္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။...... အဆင္မေျပမႈမ်ား၊ အခက္အခဲမ်ား ရွိပါက support@myanmarelottery.com သို႔ ဆက္သြယ္ အကူအညီေတာင္းခံႏုိင္ပါသည္။ ...... အၾကံေပးလိုသည္မ်ား ရွိပါက suggestion@myanmarelottery.com သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။..... အခေၾကးေငြျဖင့္ ေၾကာ္ျငာမ်ား ထည့္သြင္းလိုပါက enquery@myanmarelottery.com သို႔ ဆက္သြယ္စံုစမ္း ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။ .........လာေရာက္လည္ပတ္သူမ်ား ထီဆုၾကီးမ်ားဆြတ္ခူးႏိုင္ၾကပါေစ ။

free hit counters

Myanmar e-Lottery mobile application download

သိန္းဆုႀကီးမ်ား

Collapse app
က်ပ္သိန္း (၁၅၀၀) ဆုႀကီး
ဗ 
482177
က်ပ္သိန္း (၁၀၀၀) ဆုႀကီး
ဈ 
382460
က်ပ္သိန္း (၅၀၀) ဆုႀကီး
မ 
501301
ဓ 
912340
က်ပ္သိန္း (၃၀၀) ဆုႀကီး
က 
400772
ဇ 
420368
ဝ 
474487
ဘ 
789839

သိန္းဆုႀကီးမ်ား

Collapse app
က်ပ္သိန္း (၁၀၀) ယူနစ္ဆုႀကီး
စ 
206434
 
ဓ 
272001
 
ဍ 
334344
 
ဂ 
350986
 
န 
371023
 
ကဂ 
381003
 
စ 
570678
 
ဈ 
604549
 
ဆ 
626043
 
ဠ 
912973
 
က်ပ္သိန္း (၂၀၀) ဆုႀကီး
ဟ 
135826
 
ခ 
617788
 
ဎ 
649863
 
ဃ 
777535
 
ဎ 
989271
 

သိန္းဆုႀကီးမ်ား

Collapse app
က်ပ္သိန္း (၅၀) ဆု
ဓ 
118954
  
မ 
155564
  
ကဃ 
210565
  
ဒ 
377823
  
ကက 
398682
  
ဘ 
402794
  
ဇ 
539417
  
ဍ 
587884
  
ဍ 
587967
  
ဇ 
601616
  
ဠ 
608298
  
န 
624135
  
ဏ 
668494
  
ဟ 
669393
  
ဌ 
687447
  
ဘ 
706714
  
အ 
771877
  
ယ 
834118
  
ဟ 
901446
  
ဏ 
924524
  
က်ပ္ (၂၅) သိန္းဆု
ကက 
100041
  
ဟ 
100773
  
ဏ 
117133
  
ရ 
134326
  
ဏ 
162991
  
ဆ 
201853
  
ကခ 
245678
  
ဗ 
256043
  
ရ 
277459
  
ဖ 
287139
  
ဠ 
302733
  
ရ 
325862
  
ဖ 
383008
  
န 
419391
  
ကက 
447944
  
ဈ 
472332
  
ကခ 
509640
  
ဖ 
520513
  
ဈ 
567057
  
ကဂ 
583872
  
ဆ 
597701
  
အ 
611355
  
လ 
655143
  
တ 
672017
  
ဘ 
673397
  
ဓ 
724982
  
က 
725542
  
ဟ 
774978
  
ကက 
780155
  
င 
788905
  
ဝ 
796225
  
လ 
826159
  
င 
827652
  
ဓ 
837181
  
ဋ 
838718
  
သ 
851419
  
ပ 
873575
  
ဏ 
874850
  
တ 
962909
  
န 
984672
  

သိန္းဆုႀကီးမ်ား

Collapse app
က်ပ္ (၁၀) သိန္းဆု
မ 
111102
  
စ 
111202
  
ဋ 
119604
  
ကဂ 
124925
  
လ 
144030
  
ဓ 
145364
  
ကဂ 
155569
  
က 
193627
  
ဓ 
203057
  
ဏ 
209430
  
ကဂ 
221196
  
ကဃ 
223814
  
င 
227795
  
ဠ 
236034
  
ဆ 
247114
  
ကက 
249741
  
ည 
261506
  
တ 
264662
  
ခ 
293142
  
ထ 
319005
  
ဗ 
331187
  
ဆ 
335874
  
ဘ 
377622
  
ထ 
378026
  
ဘ 
383710
  
တ 
384444
  
ၮ 
387621
  
ဘ 
417618
  
ဠ 
457302
  
လ 
468910
  
ကဃ 
481130
  
ဓ 
501052
  
ဋ 
533684
  
ရ 
553914
  
က 
561046
  
ဒ 
580652
  
ဘ 
583985
  
ဠ 
585098
  
မ 
585278
  
ဋ 
586347
  
ဋ 
605122
  
ဇ 
617156
  
ထ 
633925
  
ၮ 
641400
  
ဒ 
643407
  
မ 
648043
  
အ 
650646
  
ဠ 
675876
  
ပ 
688330
  
ဇ 
688947
  
ဃ 
713410
  
ဋ 
745535
  
ဓ 
747655
  
ဠ 
760621
  
တ 
809431
  
ဂ 
845776
  
ထ 
858057
  
ဖ 
865017
  
လ 
887903
  
ဆ 
903213
  
န 
924251
  
အ 
944217
  
ဇ 
954271
  
ရ 
959688
  
ယ 
968246
  

ဆုမဲအေသး ေပါက္ဂဏန္းမ်ား

Collapse app
က်ပ္ (၅) သိန္းဆု
ဝ 
103040
  
စ 
111707
  
ကဃ 
143928
  
င 
147029
  
ဃ 
147125
  
ဃ 
152808
  
င 
155737
  
ဟ 
207154
  
ဗ 
210247
  
ကက 
213357
  
ဒ 
214439
  
ဠ 
215446
  
ရ 
222476
  
ဟ 
224101
  
တ 
229215
  
ဇ 
250881
  
ဆ 
255920
  
ကဂ 
264904
  
သ 
288039
  
င 
292817
  
ဟ 
316913
  
တ 
321377
  
စ 
336364
  
လ 
355979
  
ကဂ 
357122
  
ဖ 
374309
  
က 
375890
  
မ 
390047
  
ဖ 
431170
  
န 
436707
  
အ 
443992
  
ဂ 
445848
  
ဗ 
450890
  
ဗ 
466088
  
သ 
483316
  
ကဂ 
490119
  
ရ 
501034
  
ရ 
505635
  
ကဂ 
516691
  
ဎ 
526418
  
ဌ 
530292
  
ထ 
531027
  
ဘ 
534940
  
ဝ 
540816
  
တ 
547169
  
ဋ 
562553
  
ကက 
564562
  
ပ 
572889
  
ဓ 
573550
  
ရ 
577797
  
န 
605231
  
ဇ 
608064
  
တ 
612904
  
ရ 
613838
  
ဠ 
620254
  
သ 
628696
  
ဠ 
639561
  
သ 
645054
  
ဗ 
655062
  
ကက 
661856
  
ဖ 
674010
  
ဠ 
678846
  
ဠ 
686319
  
ကဃ 
690072
  
ကက 
694926
  
ဖ 
698722
  
ဆ 
700961
  
ဒ 
701864
  
င 
733930
  
ဎ 
739578
  
ဒ 
743269
  
တ 
748256
  
ဈ 
764696
  
ဋ 
767878
  
င 
791240
  
အ 
824490
  
ဘ 
838810
  
ဠ 
855816
  
အ 
858608
  
ဟ 
859319
  
န 
859869
  
ကဂ 
861317
  
ခ 
868593
  
ရ 
872398
  
ဖ 
888484
  
ဂ 
888550
  
ထ 
896812
  
ဠ 
899121
  
ဠ 
902295
  
ဒ 
910054
  
ဒ 
916737
  
ရ 
917200
  
ဖ 
917380
  
သ 
928349
  
န 
932266
  
ကက 
943881
  
ကဂ 
955751
  
ဈ 
963813
  
ပ 
979585
  
ဇ 
994102
  
က်ပ္ (၃) သိန္းဆု
ကက 
104945
  
အ 
136176
  
ကဂ 
137167
  
ယ 
142962
  
ဃ 
143742
  
ဓ 
146131
  
ဘ 
150969
  
ကဂ 
157570
  
ခ 
169213
  
င 
197074
  
သ 
210004
  
ကခ 
225992
  
တ 
235105
  
ဖ 
242900
  
ခ 
243262
  
ဟ 
247455
  
ခ 
260965
  
ဃ 
278783
  
က 
281588
  
ဂ 
294656
  
အ 
307758
  
ရ 
315930
  
ခ 
317808
  
ယ 
324319
  
လ 
330299
  
ကဃ 
337897
  
ကခ 
339942
  
လ 
346694
  
ဗ 
346989
  
ကက 
347170
  
ည 
362108
  
ခ 
365877
  
လ 
374256
  
ကဃ 
381036
  
မ 
408301
  
ပ 
410568
  
တ 
420350
  
ဠ 
432412
  
ဇ 
439921
  
ရ 
440147
  
ဈ 
451673
  
သ 
459499
  
ဍ 
462912
  
ဖ 
465032
  
န 
468873
  
ဘ 
494884
  
ကဂ 
507079
  
ဃ 
508715
  
ည 
514396
  
ဗ 
521230
  
အ 
528284
  
ဏ 
535924
  
ဝ 
537246
  
ဎ 
537809
  
ဓ 
554034
  
စ 
572912
  
ဂ 
579484
  
င 
594986
  
က 
602176
  
ဓ 
604176
  
ဘ 
605054
  
င 
609011
  
သ 
662091
  
ဋ 
664665
  
ဂ 
677107
  
ဈ 
679152
  
လ 
686778
  
ဈ 
697126
  
ဠ 
698902
  
ခ 
700840
  
ကဃ 
714086
  
န 
714982
  
ရ 
715459
  
ပ 
731510
  
န 
737746
  
ဋ 
756679
  
ကက 
767071
  
ည 
776121
  
ဂ 
778246
  
ကဂ 
783877
  
န 
811006
  
ကက 
811977
  
ဗ 
816607
  
ဠ 
820985
  
ဆ 
831292
  
ဒ 
838181
  
ဘ 
848380
  
ကက 
860733
  
ကဂ 
871996
  
စ 
883975
  
ရ 
885673
  
လ 
886404
  
ထ 
889884
  
က 
897723
  
က 
901344
  
ကက 
905500
  
ဌ 
905832
  
ဓ 
915575
  
ဋ 
917601
  
ဈ 
926822
  
ကဂ 
948924
  
င 
952904
  
ပ 
955756
  
င 
956602
  
ပ 
975093
  
န 
977674
  
ဈ 
987967
  
ဆ 
990031
  
ည  
990706
  
အ 
996001
  

ဆုမဲအေသး ေပါက္ဂဏန္းမ်ား

Collapse app
က်ပ္ (၂) သိန္းဆု
ကက 
103003
  
မ 
110484
  
န 
111411
  
ဗ 
111437
  
ဗ 
111870
  
န 
121817
  
ထ 
130896
  
ဃ 
141529
  
ခ 
152303
  
ခ 
157284
  
ဎ 
160234
  
ယ 
162388
  
သ 
185324
  
ဟ 
189003
  
ဎ 
200262
  
ဍ 
215851
  
က 
230833
  
စ 
243669
  
လ 
245895
  
င 
260468
  
ဂ 
262693
  
ဟ 
292500
  
ဓ 
300107
  
ဈ 
303791
  
ကဂ 
304742
  
ဌ 
307021
  
ဌ 
325097
  
ကက 
337251
  
ကဃ 
347195
  
လ 
347508
  
ဇ 
348959
  
ဋ 
351667
  
ဂ 
370963
  
ဋ 
380162
  
မ 
381727
  
ဇ 
381991
  
ဟ 
385553
  
ည 
397579
  
ဏ 
401380
  
န 
404473
  
ထ 
421767
  
ဝ 
423102
  
ကက 
429964
  
မ 
430386
  
တ 
430521
  
ဏ 
432109
  
ဈ 
439376
  
င 
441384
  
ဝ 
443587
  
ဏ 
445121
  
ပ 
454639
  
ဓ 
455936
  
မ 
482063
  
လ 
485077
  
ဂ 
488684
  
ကဂ 
491613
  
ဇ 
501150
  
င 
512422
  
န 
520056
  
န 
521949
  
ဈ 
532274
  
ကဃ 
539007
  
ဋ 
564328
  
င 
571407
  
သ 
579932
  
န 
582302
  
ဋ 
587180
  
ဗ 
594880
  
ယ 
609960
  
ဓ 
613537
  
ဓ 
614343
  
ကဃ 
622986
  
ဠ 
636305
  
ဆ 
660737
  
ဝ 
669495
  
အ 
676773
  
ဝ 
680948
  
ဌ 
689056
  
ဈ 
689796
  
ကဃ 
695682
  
ကဃ 
702166
  
ဗ 
710723
  
ဏ 
725427
  
ည 
752825
  
ကခ 
756941
  
ဋ 
765363
  
ဘ 
773885
  
ဝ 
776544
  
ဝ 
788807
  
ဘ 
797998
  
ကဂ 
807745
  
စ 
817932
  
င 
820659
  
ထ 
821520
  
ဖ 
855024
  
ကခ 
855236
  
ရ 
857781
  
ဇ 
858350
  
ယ 
858836
  
ဇ 
860660
  
ရ 
867667
  
ဌ 
878856
  
ရ 
881598
  
ဆ 
888347
  
ဈ 
890993
  
ဌ 
896227
  
ဎ 
896598
  
က 
899680
  
ဗ 
900885
  
အ 
905332
  
ဗ 
905653
  
ဖ 
908451
  
ဖ 
913470
  
ဍ 
915756
  
ဏ 
921770
  
ကက 
931381
  
အ 
936652
  
န 
937864
  
စ 
977539
  
ခ 
977731
  
ဆ 
978089
  
န 
987736
  

ေရွ႕ဂဏန္း(၄)လံုးႏွင့္ မည္သည့္အကၡရာမဆို အစဥ္လိုက္တူ ပေဒသာယူနစ္ဆုမဲ

Collapse app
က်ပ္ (၁) သိန္းဆု
 
1511
  
 
5039
  
 
7071
  
 
7358
  
က်ပ္ (၅) ေသာင္းဆု
 
1618
  
 
3001
  
 
4104
  
 
6795
  
 
8944
  
 
9948
  
 

ထီေဗဒင္ တြက္ၾကမယ္

Collapse app

ထီနံပါတ္ တိုက္စစ္ရန္

Collapse app

:: Search Form ::

အႀကိမ္ : 
အကၡရာ : 
နံပါတ္ : 
 

:: အကၡရာမတူ ဂဏန္းတူ ::

အႀကိမ္ : 
အကၡရာ :   မွ   အထိ 
နံပါတ္ : 
 

:: အကၡရာတူ ဂဏန္းမတူ ::

အႀကိမ္ : 
အကၡရာ : 
နံပါတ္ :  မွ
  အထိ
 

ျမန္မာ ျပကၡဒိန္

Collapse app
တနဂၤေႏ တနလၤာ အဂၤါ ဗုဒၶဟူး ၾကာသ ေသာၾကာ စေန
30
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

(၂၈၆)ႀကိမ္မွစ၍ ေအာင္ဘာေလမိတ္သဟာပူးတြဲဆု

က်ပ္သိန္း (၁၅၀၀) ဆုႀကီးတြင္ အကၡရာႏွင့္ေရွ႕ဂဏန္း(၂)လံုး အစဥ္လိုက္တူပါက က်ပ္ ငါးေသာင္း ရရွိပါမည္။

က်ပ္သိန္း (၁၀၀) ဆုႀကီး မဂၤလာစံုတြဲစနစ္တြင္
အကၡရာလြဲ ဂဏန္း(၆)လံုးတူပါက ဆုေငြ(၁၀)သိန္း
အကၡရာတူ ဂဏန္း(၅)လံုးတူပါက ဆုေငြ(၃)သိန္း
အကၡရာတူ ဂဏန္း(၄)လံုးတူပါက ဆုေငြ(၂)သိန္း
အကၡရာတူ ဂဏန္း(၃)လံုးတူပါက ဆုေငြ(၁)သိန္း


Myanmar e-Lottery Site ႏွင့္ပါတ္သက္၍

အဆင္မေျပမႈမ်ား၊ အခက္အခဲမ်ား ရွိပါက support@myanmarelottery.com သို႔

ဆက္သြယ္ အကူအညီေတာင္းခံႏုိင္ပါသည္။


အၾကံေပးလိုသည္မ်ား ရွိပါက suggestion@myanmarelottery.com သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အခေၾကးေငြျဖင့္ ေၾကာ္ျငာမ်ား ထည့္သြင္းလိုပါက enquery@myanmarelottery.com သို႔

ဆက္သြယ္စံုစမ္း ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။


ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ myanmar e-lottery team

Copyright © 2008 MyanmareLottery.com , All rights reserved.