မဂၤလာပါ။ MyanmareLottery.com မွ ႀကိဳဆိုပါဧ။္ .... ျမန္မာ့ေအာင္ဘာေလ ထီဆုမ်ားကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ မွစ၍ ေျပာင္းလဲခဲ့ေသာေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္မ်ား myanmarelottery.com အေနျဖင့္ ၄င္းထီဆု အသစ္မ်ားအတြက္ တိုက္စစ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ျပသေပးရန္အတြက္ နည္းပညာ အခက္အခဲ ရွိသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လအတြက္ ထီေပါက္စဥ္အား အခ်ိန္မွီတင္ေပးႏိုင္ရန္ပ်က္ကြက္ခဲ့သည့္အတြက္ အႏူးအညႊတ္ ေတာင္းပန္ပါသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လအတြက္ ထီေပါက္စဥ္ကို ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လလယ္ ေနာက္ပိုင္းမွသာ ထုတ္လြင့္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။...... အဆင္မေျပမႈမ်ား၊ အခက္အခဲမ်ား ရွိပါက support@myanmarelottery.com သို႔ ဆက္သြယ္ အကူအညီေတာင္းခံႏုိင္ပါသည္။ ...... အၾကံေပးလိုသည္မ်ား ရွိပါက suggestion@myanmarelottery.com သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။..... အခေၾကးေငြျဖင့္ ေၾကာ္ျငာမ်ား ထည့္သြင္းလိုပါက enquery@myanmarelottery.com သို႔ ဆက္သြယ္စံုစမ္း ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။ .........လာေရာက္လည္ပတ္သူမ်ား ထီဆုၾကီးမ်ားဆြတ္ခူးႏိုင္ၾကပါေစ ။

free hit counters

Myanmar e-Lottery mobile application download

သိန္းဆုႀကီးမ်ား

Collapse app
က်ပ္သိန္း (၁၅၀၀) ဆုႀကီး
လ 
874063
က်ပ္သိန္း (၁၀၀၀) ဆုႀကီး
ဓ 
768350
က်ပ္သိန္း (၅၀၀) ဆုႀကီး
ဋ 
164842
ကက 
209696
က်ပ္သိန္း (၃၀၀) ဆုႀကီး
ကက 
405117
စ 
823482
ဋ 
865646

သိန္းဆုႀကီးမ်ား

Collapse app
က်ပ္သိန္း (၁၀၀) ယူနစ္ဆုႀကီး
ဌ 
183703
 
န 
237471
 
ကခ 
336327
 
ဃ 
354081
 
လ 
376108
 
ဝ 
399322
 
လ 
579598
 
ဝ 
588555
 
ဝ 
793557
 
ဖ 
978808
 
က်ပ္သိန္း (၂၀၀) ဆုႀကီး
ည 
413641
 
ည 
653339
 
ခ 
751390
 
ခ 
850852
 
ဟ 
926248
 

သိန္းဆုႀကီးမ်ား

Collapse app
က်ပ္သိန္း (၅၀) ဆု
တ 
147675
  
ည 
176486
  
ဆ 
200171
  
က 
256649
  
ဌ 
277732
  
ဈ 
282107
  
ခ 
287224
  
ထ 
366166
  
ဒ 
408088
  
ဃ 
436531
  
ခ 
472400
  
ဓ 
587916
  
ဋ 
651284
  
ဒ 
720108
  
ခ 
770148
  
လ 
811320
  
တ 
824101
  
ထ 
828874
  
ဇ 
837950
  
ဖ 
982188
  
က်ပ္ (၂၅) သိန္းဆု
ကက 
118329
  
ယ 
125463
  
လ 
203074
  
ဗ 
207497
  
ပ 
213466
  
မ 
222384
  
ဒ 
258212
  
ဍ 
316145
  
ဖ 
321095
  
ထ 
333370
  
ခ 
337856
  
က 
352129
  
ဋ 
352137
  
အ 
361651
  
န 
372039
  
ဌ 
398220
  
တ 
406637
  
ကက 
422439
  
အ 
448184
  
င 
482563
  
ထ 
510389
  
ဌ 
526086
  
မ 
527822
  
ဟ 
535895
  
ရ 
544600
  
ဓ 
551740
  
င 
569808
  
ပ 
598198
  
သ 
615892
  
ဒ 
700998
  
ဈ 
784200
  
ကခ 
833525
  
ဎ 
834961
  
ဝ 
838917
  
ဃ 
843522
  
ဎ 
861870
  
ဝ 
957063
  
ဖ 
963542
  
ဋ 
965056
  
င 
982551
  

သိန္းဆုႀကီးမ်ား

Collapse app
က်ပ္ (၁၀) သိန္းဆု
မ 
122474
  
ဝ 
123387
  
ကခ 
127550
  
ဒ 
134560
  
ဖ 
140584
  
ထ 
197098
  
ဝ 
213502
  
ဘ 
221942
  
ဂ 
222571
  
ည 
223542
  
ဝ 
246238
  
င 
250830
  
ဌ 
257451
  
ဇ 
274806
  
လ 
278691
  
ဓ 
289218
  
ဠ 
308782
  
ဗ 
317766
  
ဃ 
330589
  
ဎ 
343634
  
ည 
356842
  
ယ 
382349
  
စ 
399496
  
ဇ 
409092
  
ဏ 
409897
  
ကဂ 
460701
  
ဓ 
472415
  
လ 
516171
  
ကခ 
534431
  
င 
535625
  
ဇ 
539583
  
ဌ 
550805
  
ပ 
553884
  
ဠ 
555067
  
ဇ 
566818
  
တ 
587785
  
ကက 
609080
  
ဇ 
636539
  
ဟ 
656128
  
ဋ 
657213
  
ကဂ 
687082
  
ဠ 
716405
  
ဈ 
719131
  
ဖ 
724236
  
သ 
737668
  
ဟ 
741577
  
ခ 
748966
  
ဂ 
830785
  
ခ 
836706
  
ထ 
837129
  
ထ 
844589
  
ဝ 
848353
  
ဏ 
849040
  
ဋ 
853712
  
ဝ 
863988
  
တ 
875311
  
ကက 
884782
  
အ 
888548
  
ကခ 
902865
  
ဘ 
912182
  
အ 
922493
  
ဖ 
937807
  
ခ 
943448
  
ဏ 
945529
  
သ 
997766
  

ဆုမဲအေသး ေပါက္ဂဏန္းမ်ား

Collapse app
က်ပ္ (၅) သိန္းဆု
ည 
126911
  
ဠ 
127922
  
က 
132596
  
ည 
158594
  
စ 
164166
  
လ 
165149
  
ကက 
177062
  
ဆ 
180386
  
လ 
184135
  
ဇ 
184372
  
ရ 
187915
  
ဌ 
192467
  
ဠ 
193614
  
ကခ 
196435
  
ရ 
213861
  
ဝ 
217279
  
ရ 
231037
  
အ 
238958
  
ဈ 
239115
  
ဟ 
265642
  
င 
272135
  
ဆ 
278236
  
ဂ 
317409
  
ဒ 
317968
  
ဈ 
338037
  
ကဂ 
339806
  
ဘ 
347930
  
ဠ 
350675
  
ဖ 
360001
  
ဎ 
376039
  
စ 
377859
  
ရ 
403688
  
ကဂ 
416539
  
င 
424452
  
စ 
428552
  
မ 
436330
  
မ 
446146
  
ယ 
449320
  
ထ 
454565
  
က 
455552
  
ဇ 
474144
  
ကခ 
496392
  
ဇ 
511148
  
တ 
518868
  
ကက 
529388
  
ဘ 
548873
  
ကဂ 
561106
  
ဘ 
569483
  
သ 
590942
  
ဋ 
603779
  
င 
607307
  
ကက 
632557
  
ဇ 
638151
  
ဗ 
644644
  
ခ 
647747
  
ဎ 
655872
  
ဂ 
660064
  
ဈ 
676539
  
င 
704945
  
ယ 
707466
  
စ 
712052
  
ဋ 
721295
  
ဠ 
753662
  
န 
758536
  
ဌ 
759391
  
ဋ 
769227
  
ဆ 
776096
  
င 
791045
  
ဋ 
804771
  
ဗ 
805353
  
ဋ 
810965
  
လ 
811692
  
ဎ 
813197
  
သ 
815640
  
သ 
816800
  
ကဂ 
827119
  
ဎ 
838978
  
ဗ 
839426
  
ဃ 
840521
  
ဟ 
842886
  
န 
850039
  
ဈ 
856817
  
ဋ 
863191
  
ဇ 
863271
  
ယ 
868009
  
ဟ 
868055
  
ဃ 
876167
  
ကက 
879228
  
ည 
883355
  
သ 
892263
  
ကဂ 
898061
  
ကခ 
936408
  
ကဂ 
943519
  
အ 
948669
  
ဈ 
949217
  
ပ 
955107
  
သ 
956458
  
ကခ 
957831
  
ဋ 
988197
  
ည 
989576
  
က်ပ္ (၃) သိန္းဆု
ဒ 
112914
  
ဟ 
125957
  
ရ 
130845
  
မ 
142966
  
မ 
184265
  
င 
192722
  
စ 
195689
  
ဍ 
196507
  
ဗ 
208584
  
ခ 
209577
  
အ 
212056
  
ကက 
217857
  
ဒ 
217904
  
ကက 
220070
  
ကဂ 
222910
  
မ 
225037
  
ဆ 
233930
  
င 
235491
  
က 
254616
  
လ 
267031
  
ဌ 
267769
  
ရ 
286617
  
ကခ 
299713
  
ရ 
301678
  
ဌ 
307030
  
ဋ 
320500
  
ပ 
323066
  
က 
343787
  
ဃ 
354138
  
ဈ 
368106
  
လ 
383423
  
ဃ 
387184
  
ဆ 
393622
  
ဌ 
398633
  
ဋ 
407642
  
ဋ 
411593
  
ဂ 
414435
  
ဖ 
439859
  
င 
442977
  
ဒ 
468765
  
မ 
475451
  
ဂ 
477792
  
ပ 
492530
  
ဗ 
510736
  
ဍ 
511313
  
က 
528077
  
ဟ 
531115
  
င 
535338
  
ဓ 
549976
  
င 
553082
  
လ 
558033
  
ဎ 
580833
  
စ 
582517
  
ထ 
588697
  
ကက 
604714
  
ဌ 
604929
  
ဍ 
606042
  
လ 
610925
  
ဒ 
628919
  
ရ 
629812
  
ဒ 
632136
  
ဏ 
640102
  
ပ 
663523
  
ဇ 
675748
  
ည 
694086
  
သ 
695383
  
ဎ 
696000
  
ပ 
704707
  
ဟ 
707189
  
ဂ 
708586
  
ခ 
723937
  
ဂ 
737546
  
ဇ 
745061
  
ဂ 
755676
  
လ 
757693
  
ကက 
759639
  
ဃ 
762491
  
ဂ 
768931
  
ဈ 
778314
  
ဈ 
779941
  
ပ 
783588
  
ကက 
791833
  
ဇ 
795549
  
ကက 
797922
  
ယ 
800541
  
သ 
806334
  
ကခ 
810632
  
ယ 
819895
  
ထ 
821025
  
က 
821479
  
ဃ 
828841
  
ဈ 
832606
  
ရ 
833947
  
ဠ 
834789
  
ထ 
840784
  
မ 
841426
  
ဃ 
843503
  
ကက 
855009
  
ဃ 
861366
  
ခ 
868378
  
ဃ 
868587
  
ရ 
868642
  
လ 
879512
  
ယ 
884520
  
ဝ 
890725
  
အ 
894326
  
ဌ 
901132
  
ဎ 
902122
  
ဠ 
914719
  
ဏ 
920010
  
ထ 
923031
  
ဋ 
953487
  
ဆ 
967167
  
ဃ 
968846
  
ဇ 
995452
  

ဆုမဲအေသး ေပါက္ဂဏန္းမ်ား

Collapse app
က်ပ္ (၂) သိန္းဆု
ဖ 
102185
  
ရ 
104366
  
ဋ 
120529
  
အ 
144468
  
ဃ 
154022
  
ဍ 
183016
  
ကက 
186341
  
ထ 
192287
  
ဈ 
198609
  
ဘ 
207280
  
ဌ 
207737
  
ဓ 
210522
  
ယ 
233485
  
ဝ 
235928
  
ဒ 
249068
  
န 
249200
  
က 
264440
  
ခ 
274252
  
ဓ 
275069
  
ဓ 
305175
  
အ 
310587
  
ဇ 
314025
  
ဘ 
315350
  
ည 
320326
  
သ 
328569
  
ဇ 
331599
  
ဓ 
331999
  
ခ 
340008
  
ဎ 
357304
  
င 
358696
  
ကက 
366906
  
တ 
388272
  
ရ 
394073
  
ည 
398571
  
တ 
406095
  
ဒ 
407696
  
သ 
413183
  
ဠ 
421585
  
စ 
432143
  
ဟ 
449462
  
ဍ 
450371
  
အ 
467995
  
ဓ 
468331
  
စ 
474038
  
ဆ 
500297
  
ဝ 
500535
  
ဎ 
501011
  
ဓ 
504548
  
ဘ 
505220
  
မ 
510166
  
ရ 
513549
  
ဇ 
517537
  
ယ 
519296
  
ဎ 
520592
  
ကက 
529805
  
ဎ 
534292
  
ဓ 
539274
  
ဟ 
542739
  
က 
559604
  
င 
560464
  
ကခ 
561787
  
လ 
564729
  
ဍ 
565725
  
ဒ 
578644
  
င 
579479
  
ဝ 
581638
  
ဖ 
593789
  
ပ 
600547
  
သ 
602481
  
ဏ 
607479
  
ဋ 
614352
  
န 
623054
  
ဈ 
624347
  
အ 
630085
  
ည 
630574
  
မ 
649466
  
ကဂ 
665456
  
အ 
705042
  
ပ 
705258
  
ဓ 
726844
  
ဋ 
727692
  
ဈ 
734427
  
ခ 
735622
  
ဇ 
738905
  
ပ 
744220
  
ဓ 
750583
  
ကက 
760058
  
ခ 
760888
  
ဂ 
769688
  
လ 
770795
  
ဍ 
780955
  
န 
787229
  
ကခ 
789409
  
ဃ 
798869
  
ဍ 
799639
  
ဎ 
801525
  
ဍ 
814172
  
ကခ 
826422
  
ဌ 
827213
  
ကက 
830725
  
ကခ 
847719
  
ဇ 
862306
  
ရ 
863521
  
ဒ 
866654
  
ဍ 
883699
  
ဘ 
885239
  
ခ 
887009
  
န 
889789
  
စ 
895642
  
ဇ 
896050
  
တ 
903770
  
ဌ 
903815
  
ဋ 
908736
  
မ 
910561
  
န 
912145
  
က 
915794
  
ကက 
922052
  
ဓ 
927048
  
သ 
929665
  
ဂ 
933293
  
ဘ 
935033
  
ပ 
937380
  
က 
949193
  
င 
998496
  
ကဂ 
999170
  

ေရွ႕ဂဏန္း(၄)လံုးႏွင့္ မည္သည့္အကၡရာမဆို အစဥ္လိုက္တူ ပေဒသာယူနစ္ဆုမဲ

Collapse app
က်ပ္ (၁) သိန္းဆု
 
2341
  
 
2982
  
 
5888
  
 
9487
  
က်ပ္ (၅) ေသာင္းဆု
 
3011
  
 
4625
  
 
5593
  
 
5964
  
 
7115
  
 
9506
  
 

ထီေဗဒင္ တြက္ၾကမယ္

Collapse app

ထီနံပါတ္ တိုက္စစ္ရန္

Collapse app

:: Search Form ::

အႀကိမ္ : 
အကၡရာ : 
နံပါတ္ : 
 

:: အကၡရာမတူ ဂဏန္းတူ ::

အႀကိမ္ : 
အကၡရာ :   မွ   အထိ 
နံပါတ္ : 
 

:: အကၡရာတူ ဂဏန္းမတူ ::

အႀကိမ္ : 
အကၡရာ : 
နံပါတ္ :  မွ
  အထိ
 

ျမန္မာ ျပကၡဒိန္

Collapse app
တနဂၤေႏ တနလၤာ အဂၤါ ဗုဒၶဟူး ၾကာသ ေသာၾကာ စေန
30
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

(၂၈၆)ႀကိမ္မွစ၍ ေအာင္ဘာေလမိတ္သဟာပူးတြဲဆု

က်ပ္သိန္း (၁၅၀၀) ဆုႀကီးတြင္ အကၡရာႏွင့္ေရွ႕ဂဏန္း(၂)လံုး အစဥ္လိုက္တူပါက က်ပ္ ငါးေသာင္း ရရွိပါမည္။

က်ပ္သိန္း (၁၀၀) ဆုႀကီး မဂၤလာစံုတြဲစနစ္တြင္
အကၡရာလြဲ ဂဏန္း(၆)လံုးတူပါက ဆုေငြ(၁၀)သိန္း
အကၡရာတူ ဂဏန္း(၅)လံုးတူပါက ဆုေငြ(၃)သိန္း
အကၡရာတူ ဂဏန္း(၄)လံုးတူပါက ဆုေငြ(၂)သိန္း
အကၡရာတူ ဂဏန္း(၃)လံုးတူပါက ဆုေငြ(၁)သိန္း


Myanmar e-Lottery Site ႏွင့္ပါတ္သက္၍

အဆင္မေျပမႈမ်ား၊ အခက္အခဲမ်ား ရွိပါက support@myanmarelottery.com သို႔

ဆက္သြယ္ အကူအညီေတာင္းခံႏုိင္ပါသည္။


အၾကံေပးလိုသည္မ်ား ရွိပါက suggestion@myanmarelottery.com သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အခေၾကးေငြျဖင့္ ေၾကာ္ျငာမ်ား ထည့္သြင္းလိုပါက enquery@myanmarelottery.com သို႔

ဆက္သြယ္စံုစမ္း ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။


ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ myanmar e-lottery team

Copyright © 2008 MyanmareLottery.com , All rights reserved.