(341) Budrf

usyf odef; (1500) qk

က 2 9 0 8 9 3

June 2017

(341) Budrfajrmuf xDaygufpOf (200 usyfwef )

ကျပ်သိန်း ( ၁၀၀) ယူနစ်ဆုကြီး
403491
ကျပ်သိန်း ( ၅၀) ဆု
470795
ကျပ် ( ၂၅) သိန်းဆု
က 768501
ကျပ် ( ၁၀) သိန်းဆု
961641

a0a0qmqm ya'omqk


ကျပ်သိန်း ( ၃) ဆု
50321
84728
ကျပ် ( ၂) သိန်းဆု
က 1454
ကျပ် (၁) သိန်းဆု
က 867