(4) Budrf

usyf odef; (10000) qk

1 7 5 6 9 6

July 2017

(4) Budrfajrmuf xDaygufpOf (500 usyfwef )

ကျပ်သိန်း ( ၅၀၀၀) ဆုကြီး
418196
992923
ကျပ်သိန်း ( ၃၀၀၀) ဆုကြီး
113428
310664
ကဖ 807072
ကျပ်သိန်း ( ၁၀၀၀) ဆုကြီး
ကဏ 163127
ကထ 679155
ကဏ 724131
887723
က 914255
928563
ကျပ်သိန်း ( ၅၀၀) ယူနစ်ဆုကြီး
ကန 282715
289761
ကဈ 310273
ကဓ 398275
434071
ကဓ 522145
ကဎ 668891
869737
ကျပ်သိန်း ( ၃၀၀) ယူနစ်ဆုကြီး
269384
356871
ကဖ 472639
ကဎ 539025
593118
ကဖ 671483
797341
ကန 903656
923052
ကျပ်သိန်း ( ၁၀၀) ယူနစ်ဆုကြီး
ကတ 152743
302165
ကဏ 330923
362400
ကဒ 473550
523422
ကဌ 527619
596768
ကဖ 774841
ကျပ်သိန်း ( ၅၀) ဆု
ကဍ 129845
246928
ကဈ 288389
ကဇ 313085
ကဓ 382153
389668
ကင 524917
605184
ကတ 645805
698730
739083
ကခ 872284
ကျပ် ( ၃၀) သိန်းဆု
ကဎ 189334
ကဌ 192962
323367
ကဎ 354130
ကဒ 362638
ကဇ 364626
ကဋ 577479
ကဋ 636833
ကန 645504
675038
757842
ကခ 812453
ကျပ် ( ၁၀) သိန်းဆု
220132
296473
ကက 337512
ကင 341234
ကည 490440
ကဋ 500230
ကဇ 592942
661701
ကဎ 668118
ကဋ 754596
ကက 823903
925769
ကဂ 978215

a0a0qmqm ya'omqk


ကျပ် (၃) သိန်းဆု
11258
ကပ 17487
ကဌ 18587
36408
47979
50094
ကန 60696
ကစ 68142
ကတ 88187
ကဒ 91282
ကျပ် ( ၂) သိန်းဆု
ကက 1685
ကဆ 2185
3722
ကဎ 5460
5485
ကဃ 6210
ကဏ 6303
7093
က 7591
ကဖ 7638
ကျပ် (၁) သိန်းဆု
ကစ 116
ကဍ 175
ကဇ 286
348
598
ကဍ 628
728
785
848
ကဎ 858
ကစ 861
883
ကျပ် (၅) သောင်းဆု
ကခ 18
18
21
30
40
ကဋ 69
75
ကင 79
ကင 94
ကဈ 99